Cây Láng Xoắn – Crinum Calamistratum

Tên khoa học: Crinum Calamistratum

Nguồn gốc: Châu Phi

Họ: Amaryllidaceae

Ánh sáng: Thấp

Cây choi nhăn – Aponogeton crispus

Tên khoa học: Aponogeton crispus

Nguồn gốc: Châu Phi

Họ: Aponogetonaceae

Ánh sáng: Cao

Cây Choi Xoắn – Aponogeton ulvaceus

Tên khoa học: Aponogeton ulvaceus

Nguồn gốc: Châu Phi

Họ: Aponogetonaceae

Ánh sáng: Trung bình

Cây choi lưới – Madagascar Lace

Tên khoa học: Aponogeton madagascariensis

Nguồn gốc: Châu Phi

Họ: Aponogetonaceae

Ánh sáng: Cao

Cây liễu răng cưa – Hygrophila pinnatifida

Tên khoa học: Hygrophila Pinnatifida

Nguồn gốc: Ấn Độ

Ánh sáng: Trung bình

CO2: Trung bình